Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logotype

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

 Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9. 1. 2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

 • Wnioskodawca/ Realizator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej/ Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
 • Biuro projektu – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, p. III, 45 - 018 Opole.
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Uczestnik projektu – osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego - Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9. 1. 2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2018 roku.

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1) Rekrutacja do projektu

2) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Krapkowice)

3) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Krapkowice)

4) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Komprachcice)

5) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Komprachcice)

6) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Prószków)

7) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Prószków)

8) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Dąbrowa)

9) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Dąbrowa)

10) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie uczniów o specjalnych SPE (szkoły stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae)

11) Wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej

12) Transport dla uczestników

13) Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli

14) Opracowanie scenariuszy zajęć

§ 3

Rekrutacja kandydatów

1. Do projektu mogą przystąpić uczniowie i nauczyciele publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski), prowadzących kształcenie ogólne.

2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez:

 • wywieszenie plakatów informacyjnych o projekcie oraz dystrybucję formularzy zgłoszeniowych do projektu, udostępnienie informacji na stronach internetowych szkół i OCDL FRDL.
 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (w zajęciach wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają zgodę rodziców na udział w projekcie),
 • weryfikację zgłoszeń w oparciu o przyjęte kryteria (m.in. kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych w pierwszej kolejności rekrutacją objęci zostaną uczniowie, którzy znajdą się na wykazie uczniów wymagających wsparcia poprzez dodatkowe zajęcia (wykaz sporządzony zostanie przez nauczycieli). Priorytetowo będą traktowani uczniowie z orzeczeniami. Kolejnym kryterium będzie brak uczestnictwa ucznia w jakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych i zam. na terenie wiejskim. Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji kadry pedagogicznej: m.in. uzasadnienie kandydata, kolejność zgłoszeń,
 • wybór uczestników projektów - zostaną utworzone listy podstawowe UP oraz listy rezerwowe do każdych zajęć,
 • zamieszczenie informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na tablicy ogłoszeń w szkole.

3. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans w tym równości płci.

4. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

5. Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana Dyrektorowi Szkoły i umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole.

§ 4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych, testach prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

2. Uczestnik projektu ma prawo do:

 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć,
 • do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz w placówkach/szkołach, w których realizowany jest projekt.

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

Biuro Projektu

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL

45 - 018 Opole, ul. Krakowska 51,

077 - 454 - 48 - 29 

www.opole.frdl.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach  globbers joomla template